Children on the run / Trauma in Refugees

15. April 2012:

Helen Johnsen Christie (psychologist and trauma specialist) and Karl Eldar Evang spoke about psychiatric health among asylum seekers. Especially on the topic of trauma. How does an un-treated trauma disorder play out?

What consequences does it have for patients with this type of disorder to live in an unresolved situation without access to proper health care? About how traumatized people are disempowered by Norwegian authorities (UDI, UNE) after giving unaccurate information in their first asylum interviews. About the challenges in treating patients with trauma after torture and other dramatic life events.

Hjørdis Kurås presented her own work with unaccompanied under-aged asylum seekers. She spoke about the importance of learning, creative expression and contact with the outside world. Strong tales about the human costs of living in an asylum seeker reception center, being separated from close friends and receiving rejection letters that are impossible to understand.

Cecilia Dinardi starts working as an advisor at NOAS in June 2012. She read notes from a journal she wrote as a child living in an asylum seeker reception center. Presentation of why she is engaged in refugee politics and a talk about what she wants to work with in this field in the time to come.

Videos from the lectures at the bottom of this page.

Barn på flukt / Traumer hos flyktninger

15. april 2012: Helen Johnsen Christie (psykolog og traumespesialist) og Karl Eldar Evang snakket om psykisk helse blant asylsøkere med særlig fokus på traumer. Hvordan arter en ubehandlet traumelidelse seg?

Hvilke konsekvenser har det for pasienter med denne typen lidelse å leve i en uavklart livssituasjon og uten tilgang på skikkelig helsehjelp? Om hvordan traumatiserte mennesker umyndiggjøres av utlendingsmyndighetene etter å ha gitt unøyaktige svar i første asylintervju. Og om utfordringene i å behandle pasienter med traumer etter tortur og andre dramatiske livshendelser.

Manuset til Karl Eldar Evangs foredrag (PDF)

Hjørdis Kurås ga en presentasjon av sitt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere. Hun snakket om viktigheten av læring, kreativ utfoldelse og kontakt med omverdenen. Sterke fortellinger om de menneskelige omkostningene ved å leve i asylmottak, adskilles fra venner og motta uforståelige avslagsvedtak.

Cecilia Dinardi tiltrer som rådgiver i NOAS i juni 2012. Hun leste opp dagboknotater fra sin barndom i et norsk asylmottak. Presentasjon av hvorfor hun engasjerer seg i flyktningpolitikk og snakket om hva hun ønsker å arbeide videre med på dette feltet.

Helen Johnsen Christie

Karl Eldar Evang

Hjørdis Kurås

Cecilia Denardi

Posted in Lectures | Tagged | Comments Off on Children on the run / Trauma in Refugees

We support residency for Palestinian refugees

  

14. April 2012: Grand demonstration. Following an appeal by Erik Hillestad, a large number of demonstrators marched from Jakob Church to Stortinget. Appeals and concerts from the stage, Palestinian food and dance. A small, powerful festival in support of a Free Palestine, for Palestinerleiren, for a change in Norwegian refugee politics and against state racism.

Vi støtter opphold til palestinske flyktninger

14. april 2012: I april 2012 hadde palestinske flyktninger aksjonert i et år i Oslos gater for en rettferdig behandling av palestinske flyktnigner i Norge. Lørdag 14. april møttes vi for å markere motstand mot den FN-stridige politikken som føres overfor palestinske flyktninger.

Hovedparole: Opphold til palestinske flyktninger!

Etter en appell fra Erik Hillestad gikk et stort antall demonstranter fra Jakob kirke til Stortinget. Appeller og konserter fra scenen, palestinsk mat og dans. En liten, kraftfull festival til støtte for et fritt Palestina, for Palestinerleiren, for endring av norsk flyktningpolitikk og mot statlig rasisme.

Disse holdt appeller ved Stortinget:
Ann-Magrit Austenå, NOAS
Znadde, Blitz
Stein Olav Ringen, Sosiale Institusjoners Fagforening
Marianne Borgen, SV
Monika Ustad, Rødt
Kari Helene Partapuoli, Antirasistisk Senter
Monica Okpe, klubben på DHL Supply Chain Ulven
Karl Eldar Evang, Foreningen av tolvte januar
Munir Jaber, AUF i Oslo
Endre Isaksen Flatmo, SU
Mohamed Ganam, Palestinerleiren

Konferansier: Maral Houshmand (Unge Venstre)

Konsert utenfor Stortinget med:
Modou
Daryl McDade
Bror Wyller
Willy Shanti
Harald Lange
Harald Frøysa
KaSimba
Dabkah dance
Balita Buhendwa
The Little Hands of Asphalt

Arrangør: Palestinerleiren

Tilsluttede organisasjoner: Atelier Populaire Oslo, NOAS, Antirasistisk Senter, Rødt, Rød Ungdom, AUF i Oslo, Blitz, SU, Sosiale Institusjoners Fagforening og LO i Oslo.

   

Posted in Events | Comments Off on We support residency for Palestinian refugees

If I can’t dance, it’s not my revolution!

13. April 2012:

DABKAH DANCE EVENT
If I Can´t Dance It’s Not My Revolution

DJ Roman & Basoson.
Traditional and untraditional dancing. Dance show with activists from Palestinerleiren.
Food and drinks.

Danseforestilling med aktivister fra Palestinerleiren.

 

 

Posted in Events | Comments Off on If I can’t dance, it’s not my revolution!

Alternative Land Info II: Ethiopia, Eritrea, Somalia

13. April 2012: Jon Ole Martinsen from NOAS informed about the situation in Ethiopia and Eritrea. A special focus on Ethiopia, to which Norway currently wishes to return people, in spite of recommendations from experts on Ethiopia and international human rights organizations.

Ingeborg Vardøen gave a lecture on Somalia.

The program was extended with a presentation by Girum Zeleke from Stavanger. Zeleke represents 240 Ethiopian and Eritrean asylum seekers suing the Norwegian state for the return agreement it has signed with Ethiopia.

Alternativ Landinfo II: Etiopia, Eritrea, Somalia

12. april 2012: Jon Ole Martinsen fra NOAS informerte om situasjonen i Etiopia og Eritrea, med særlig fokus på Etiopia, som norske myndigheter nå ønsker å returnere folk til, på tross av anbefalinger fra Etiopia-eksperter og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner.

Ingeborg Vardøen holdt et foredrag om Somalia.

Programmet ble utvidet med en presentasjon av Girum Zeleke fra Stavanger. Zeleke representerer 340 etiopiske og eritreiske asylsøkere som saksøker den norske stat for returavtalen den har inngått med Etiopia.

Posted in Lectures | Tagged , , , , | Comments Off on Alternative Land Info II: Ethiopia, Eritrea, Somalia

Girum Zeleke presents the return agreement between Norway and Ethiopia

12. April 2012. Dr. Girum Zeleke presented the “memorandum of understanding” concerning forced deportation of rejected Ethiopian asylum seekers to Ethiopia.

The agreement was signed in January 2012, one month after Norway dramatically increased the aid to Ethiopia.

Dr. Zeleke pointed out that this agreement differs from return agreements with other countries, and that it resembles extradition treaties for criminals.

He gave a description of how the relationship between Norway and Ethiopia has changed over the past years, noting that the Ethiopian regime is notorious for not honouring agreements.

The level of trust that Norway exhibits towards the regime of Meles Zenawi seems to contradict experience. Also, it stands in contrast to the level of trust in Ethiopian asylum seekers when they present their cases to Norwegian authorities.

Dr. Girum Zeleke’s PowerPoint presentation:

 

Posted in Lectures | Comments Off on Girum Zeleke presents the return agreement between Norway and Ethiopia

What does Norway look like for an undocumented refugee?

12. April 2012: Undocumented refugees from Palestine, Iran, Ethiopia and Afghanistan shared their experiences as asylum seekers in Norway. About expectations to meeting Norway, life in an asylum reception center far outside of civilization, criminalization and disempowerment, about fighting without hope and about their view on the politics governing their lives in Norway.

Lectures by Zufan Amare, Hashem Jafari, Babak Majed, Dana Mahmoud and Ashraf Khoffash.

Psychologist Karl Eldar Evang spoke about the situation of undocumented refugees as he sees it from his perspective. Evang has worked at Health Center for Undocumented Refugees for years. He has extensive knowledge about the conditions people are forced to live under and the human costs of this.

The presentation was followed by a conversation between the panel and the audience. A forceful meeting with the avant-garde of our time.

Video of the lectures at the bottom of this page.

Hvordan ser Norge ut for en papirløs?

12. april 2012: Papirløse flyktninger fra Palestina, Iran, Etiopia og Afghanistan delte sine erfaringer som asylsøkere i Norge. Om forventninger, møtet med Norge, livet på asylmottak langt utenfor allfarvei, mistenkeliggjøring og umyndiggjøring, om å kjempe uten håp og om synet på den politikken som føres i Norge på dette området.

Foredrag ved Zufan Amare, Hashem Jafari, Babak Majed, Dana Mahmoud og Ashraf Khoffash.

Psykolog Karl Eldar Evang fortalte om de papirløses situasjon slik han ser den fra sitt perspektiv. Evang har i flere år arbeidet på Helsesenter for papirløse. Han har inngående kjennskap til hvilke forhold folk tvinges til å leve under og hvilke menneskelige følger dette har.

Presentasjonen ble etterfulgt av en samtale mellom panelet og publikum. Et sterkt møte med vår tids avantgarde.

Zufan Amare

Hashem Jafari

Babak Majed

Dana Mahmoud

Dana Mahmoud’s note in PDF for downloading

Ashraf Khoffash

Karl Eldar Evang

Posted in Lectures | Tagged | Comments Off on What does Norway look like for an undocumented refugee?

Alternative Landinfo I: Palestine

11. April 2012: The first talk in the series Alternative Landinfo was dealing with with Palestine. Middle East expert Nora Ingdal spoke about the general situation in Palestine and the current state of affairs. Ingdal has lived several years in Palestine and visits the country regularly.

Alternativ Landinfo. Landinfo is an institute that provides land information to UDI and UNE. Informastion from Landinfo contributes to the outcome of asylum applications and deportations. UDI and UNE thinks that it’s safe to return people to Palestine and Ethiopia. Alternativ Landinfo presents other perspectives than the ones that is defining for UDI and UNE.

Ingdal’s PowerPoint presentation as PDF.

Alternativ Landinfo I: Palestina

11. april 2012: Første foredrag i serien Alternativ Landinfo handlet om Palestina. Midtøsten-ekspert Nora Ingdal fortalte om situasjonen i Palestina generelt og om tilstanden i dag spesielt. Ingdal har i flere år bodd i Palestina og besøker landet jevnlig.

Landinfo er et institutt som leverer landinformasjon til utlendingsmyndighetene (UDI og UNE). Opplysninger fra Landinfo er med på å bestemme utfallet av asylsøknader og tvangsreturer. Utlendingsmyndighetene mener blant annet at det er trygt å returnere asylsøkere til Palestina og Etiopia. Atelier Populaire Oslos alternative landinfo presenterer andre perspektiver enn de som er førende for utlendingmyndighetene.

Ingdals PowerPoint-presentasjon i PDF-format.

Posted in Lectures | Tagged , , | Comments Off on Alternative Landinfo I: Palestine

Presentation of the Palestinerleir

Presentation of the Palestinerleir by Mohammed Ganam and Mahdi Alnajjar.

Presentasjon av Palestinerleiren ved Mohammed Ganam og Mahdi Alnajjar.

 

Posted in Lectures | Tagged | Comments Off on Presentation of the Palestinerleir