Children on the run / Trauma in Refugees

15. April 2012:

Helen Johnsen Christie (psychologist and trauma specialist) and Karl Eldar Evang spoke about psychiatric health among asylum seekers. Especially on the topic of trauma. How does an un-treated trauma disorder play out?

What consequences does it have for patients with this type of disorder to live in an unresolved situation without access to proper health care? About how traumatized people are disempowered by Norwegian authorities (UDI, UNE) after giving unaccurate information in their first asylum interviews. About the challenges in treating patients with trauma after torture and other dramatic life events.

Hjørdis Kurås presented her own work with unaccompanied under-aged asylum seekers. She spoke about the importance of learning, creative expression and contact with the outside world. Strong tales about the human costs of living in an asylum seeker reception center, being separated from close friends and receiving rejection letters that are impossible to understand.

Cecilia Dinardi starts working as an advisor at NOAS in June 2012. She read notes from a journal she wrote as a child living in an asylum seeker reception center. Presentation of why she is engaged in refugee politics and a talk about what she wants to work with in this field in the time to come.

Videos from the lectures at the bottom of this page.

Barn på flukt / Traumer hos flyktninger

15. april 2012: Helen Johnsen Christie (psykolog og traumespesialist) og Karl Eldar Evang snakket om psykisk helse blant asylsøkere med særlig fokus på traumer. Hvordan arter en ubehandlet traumelidelse seg?

Hvilke konsekvenser har det for pasienter med denne typen lidelse å leve i en uavklart livssituasjon og uten tilgang på skikkelig helsehjelp? Om hvordan traumatiserte mennesker umyndiggjøres av utlendingsmyndighetene etter å ha gitt unøyaktige svar i første asylintervju. Og om utfordringene i å behandle pasienter med traumer etter tortur og andre dramatiske livshendelser.

Manuset til Karl Eldar Evangs foredrag (PDF)

Hjørdis Kurås ga en presentasjon av sitt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere. Hun snakket om viktigheten av læring, kreativ utfoldelse og kontakt med omverdenen. Sterke fortellinger om de menneskelige omkostningene ved å leve i asylmottak, adskilles fra venner og motta uforståelige avslagsvedtak.

Cecilia Dinardi tiltrer som rådgiver i NOAS i juni 2012. Hun leste opp dagboknotater fra sin barndom i et norsk asylmottak. Presentasjon av hvorfor hun engasjerer seg i flyktningpolitikk og snakket om hva hun ønsker å arbeide videre med på dette feltet.

Helen Johnsen Christie

Karl Eldar Evang

Hjørdis Kurås

Cecilia Denardi

This entry was posted in Lectures and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.