Teachers’ Resistance Against Nazification of Norwegian Education

19. April 2012: Professor Joron Pihl gave a presentation about the resistance of Norwegian teachers against Nazification of Norwegian education during World War 2. An overwhealming majority of Norwegian teachers resisted the Nazi’s demands for allegiance to the new regime and many were sentenced to forced labour for this. Norwegian priests also protested aganist the Quisling regime’s attemt to use them in its propaganda machinery. And the Parents Front raised their voice against mandatory membership in Nasjonal Samling’s Youth Organisation for children between the ages of 10 and 18. History shows that civil disobedience can give political victories in single cases, even against overwhealming military power.

The manuscript for Joron Pihl’s lecture (PDF)

Lærernes motstand under okkupasjonen av Norge

19. april 2012: Professor Joron Pihl ga en presentasjon av norske læreres motstand mot nazifisering av den norske skolen under andre verdenskrig. Et overveldende flertall av norske lærere motsatte seg nazistenes krav om troskap til det nye regimet og mange ble dømt til straffarbeid for dette. Norske prester protesterte også mot Quisling-regimets forsøk på å bruke dem i sitt propagandamaskineri. Og Foreldrefronten tok til motmæle mot obligatorisk medlemskap i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking for barn mellom 10 og 18 år. Historien viser at sivil ulydighet kan gi politiske seiere i enkeltsaker, selv mot overveldende militærmakt.

Manuset til Joron Pihls foredrag (PDF)

This entry was posted in Lectures and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.